GIẢI PHÁP DI CHUYỂN DỮ LIỆU WEBSITE

Chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu gián đoạn hoạt động website

INTERNAL MIGRATE (WEBSITE 50GB)

Số web di chuyển không giới hạn
Dung lượng di chuyển 50 GB
Hệ thống máy chủ tại Minara.net
Dữ liệu di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
Cài đặt lại website lên máy chủ mới

INTERNAL MIGRATE (WEBSITE 100GB)

Số web di chuyển không giới hạn
Dung lượng di chuyển 100 GB
Hệ thống máy chủ tại Minara.net
Dữ liệu di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
Cài đặt lại website lên máy chủ mới

INTERNAL MIGRATE (WEBSITE 200GB)

Số web di chuyển không giới hạn
Dung lượng di chuyển 200 GB
Hệ thống máy chủ tại Minara.net
Dữ liệu di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
Cài đặt lại website lên máy chủ mới

EXTERNAL MIGRATE (WEBSITE 50GB)

Số web di chuyển không giới hạn
Dung lượng di chuyển 50 GB
Hệ thống máy chủ bên ngoài về máy chủ Minara.net
Dữ liệu di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
Cài đặt lại website lên máy chủ mới

EXTERNAL MIGRATE (WEBSITE 100GB)

Số web di chuyển không giới hạn
Dung lượng di chuyển 100 GB
Hệ thống máy chủ bên ngoài về máy chủ Minara.net
Dữ liệu di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
Cài đặt lại website lên máy chủ mới

EXTERNAL MIGRATE (WEBSITE 200GB)

Số web di chuyển không giới hạn
Dung lượng di chuyển 200 GB
Hệ thống máy chủ bên ngoài về máy chủ Minara.net
Dữ liệu di chuyển tất cả tập tin, thư mục, cơ sở dữ liệu,…
Cài đặt lại website lên máy chủ mới