DỊCH VỤ QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

Dịch vụ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhân sự quản trị máy chủ - Bạn lo kinh doanh, kỹ thuật chúng tôi lo.

HỖ TRỢ CƠ BẢN - (Dành Cho Chuyên Gia)

Tối ưu hệ thống ban đầu
Cấu hình bảo mật mức cơ bản
Tư vấn và Hướng dẫn kỹ thuật
Hỗ trợ kiểm tra tài nguyên máy chủ
Bạn toàn quyền quản trị

HỖ TRỢ CAO CẤP 1 - (Bạn Không Có IT Và Thời Gian)

Số lượng tối đa 5 websites
Tối ưu hệ thống nâng cao
Cấu hình bảo mật hệ thống
Giám sát 5 websites
Xử lý nếu có lỗi phát sinh
Quét Malware/ Virus hàng ngày
Minara.net toàn quyền quản trị cho bạn

HỖ TRỢ CAO CẤP 2 - (Thêm Nhiều Website Được Hỗ Trợ)

Số lượng tối đa 10 websites
Tối ưu hệ thống nâng cao
Cấu hình bảo mật hệ thống
Giám sát 10 websites
Xử lý nếu có lỗi phát sinh
Quét Malware/ Virus hàng ngày
Minara.net toàn quyền quản trị cho bạn